Pošto ste završili prethodni korak, sada ste spremni da počnete da razvijate svoju strategiju digitalne komunikacije. Generalno, u digitalnim kampanjama treba da što bolje prenesete određenu poruku određenim ljudima koristeći digitalne medije. Pre nego što pokrenete kampanju, morate da znate šta ćete poslati, kome tačno, kojim sredstvima, koje izvore morate da imate odnosno da pronađete itd. Kako bismo sve to definisali na najbolji način, napravićemo sažetak vašeg poslovnog modela koristeći CANVAS model ili, preciznije: model misije – varijantu unapređenu za potrebe NVO.

Organizacija ili projekat sa definisanom misijom, vizijom i vrednostima je osnova ili platforma na kojoj gradimo i vodimo različite poslovne modele (ili modele misije) koji generišu kreiranje vrednosti, što zapravo predstavlja rešenje za probleme u mnogim segmentima (dobro definisane i fokusirane ciljne grupe unutar osnovne ciljne grupe).

Kako bi se kreirale vrednosti za segmente, treba da razumemo i izvedemo „širu sliku“ modela po kom funkcioniše naša organizacija (ili projekat). Da bismo dobili jasniju „širu sliku“ za generisanje poslovnog modela koristimo Canvas metodologiju koju je razvio Strategyzer.

Nakon uspeha Canvas metodologije za kreiranje poslovnih modela koja se sa jednakim uspehom primenjuje za start-up kao i za zrela preduzeća ili međunarodne kompanije, počeli su da se pojavljuju novi derivati Canvas metodologije, a za NVO sektor možemo koristiti „Canvas model misije“ koji je razvio Steve Blank kao i „Canvas poslovni model“. Naravno, podrazumeva se da korporativni termini u nevladinom sektoru označavaju potpuno druge pojmove npr. „profit“ = „bolji svet“ ili „klijent“ = „korisnik“ itd.

Pošto su Canvas model misije i Canvas poslovni model metode pod Creative Commons licencom, vaš tim može na Internetu da pronađe sve potrebne izvore za kreiranje strategije za vaš projekat ili organizaciju Canvas metodom.

 

Objašnjenje Canvas poslovnog modela: http://bit.ly/2qQiWGa

Canvas poslovni model – izvori: http://bit.ly/2qXa3sV

 

Objašnjenje Canvas modela misije: http://bit.ly/2qXqxTL

Canvas model misije – izvori:http://bit.ly/2ql0m5B

Slika br. 4 Canvas model misije

Na slici br. 4 možete videti Canvas model misije. Sastoji se od 9 polja koja su povezana kroz ovaj model.

Polja od 1 do 5 čine desnu stranu Canvas modela misije. Ona nam pomažu da definišemo segmente naših ciljnih grupa, čije vrednosti treba da se unesu u ove segmente, navodeći nas prilikom kreiranja adekvatne digitalne poruke, odabira kanala komunikacije i dodele vrednosti svakom segmentu.

  1. Korisnici/stejkholderi – Ko su pojedinci za koje kreiramo vrednosti? Koji su njihovi arhetipovi? Ovde ćete definisati sve segmente vaše ciljne grupe za digitalnu kampanju.
  2. Ponuđene vrednosti – Koje vrednosti se nude kom korisniku? Koji problem će za njih na taj način biti rešen? Definisanjem ponuđenih vrednosti zapravo ćete definisati osnovne vrednosti koje treba da se uključe u poruku za svaki segment.
  3. Aktivna podrška ili odnos sa korisnicima/stejkholderima – Kakvi su odnosi između vašeg tima i svakog od korisnika? U okviru ovog koraka definisaćete vrstu podrške ili odnosa koje ćete imati u svojoj ciljnoj grupi nakon što se zainteresuju za vašu poruku.
  4. Raspoređivanje ili kanali – Koje ćete kanale koristiti i na koji način preneti poruku o svojim vrednostima do korisnika? Ovde ćete definisati kroz koje kanale ćete prenositi svoje poruke, kako ćete ih promovisati, kako segmenti mogu da se uključi u akciju itd.
  5. Dostignuća misije – Kako će vaš tim znati da je uspešan kod svakog pojedinačnog korisnika? Dostignuća vaše kampanje, za svaki segment pojedinačno i uopšte, biće definisana u ovoj fazi.

Polja broj 6,7,8 i 9 čine levu stranu Canvas modela misije. U njima ćemo definisati sve aktivnosti, resurse i partnere koji su nam potrebni ba bismo kreirali vrednosti za segmente korisnika kao i troškove svega navedenog. Dakle, u našem slučaju, Canvas model služi kao alat za kreiranje najbolje moguće vrednosti za svaki segment naše ciljne grupe i razvoj strategije za kreiranje i dodeljivanje te vrednosti.

  1. Ključne aktivnosti – Koje su osnovne aktivnosti koje vaša organizacija treba da sprovede da bi se kreirale vrednosti za ovaj segment? Ovaj korak služi za definisanje svih osnovnih aktivnosti za koje treba da se kreiraju vrednosti.
  2. Ključni resursi – Koji resursi su potrebni za vaše aktivnosti? Ovde treba da definišete koji su vam sve resursi potrebni da biste realizovali sve aktivnosti.
  3. Ključni partneri – Koje od ovih aktivnosti vaša organizacija treba da delegira nekom drugom? Neke aktivnosti nećete moći da sprovedete sami. Zato u ovom koraku treba da definišete ko su vaši glavni partneri za uspešno kreiranje vrednosti za svaki segment.
  4. Budžet misije – Koliki su troškovi kreiranja vrednosti za segmente? Na kraju ćete definisati troškove i moći ćete da vidite da li je model održiv i isplativ, što znači da su prihodi veći od rashoda.

Takođe vam predlažemo da pročitate i pogledate:

Strategyzer Webinar „Razvoj biznis modela za organizacije koje se rukovode misijom“ (Business model design for mission driven organizations)