Ciljna grupa je grupa ljudi koji imaju neke koristi od programa, projekta ili kampanje koju sprovodi vaša organizacija. To su takođe ljudi kojima planirate da prenesete vaše poruke u okviru digitalne kampanje da biste postigli ciljeve. Međutim, nisu svim ljudima u vašoj ciljnoj grupi potrebne iste vrednosti i zbog toga prvo treba da podelimo vašu ciljnu grupu na različite segmente.

Za potrebe ovog zadatka, podelićete svoju ciljnu grupu na nekoliko segmenata kojima ćete poslati poruke. Svaka poruka treba da bude osmišljena tako da se uklapa u vrednosti koje su potrebne segmentu kom je namenjena. Svaka poruka će biti kreirana tako da odgovara vrednostima koje su tom određenom segmentu potrebne, ali time ćemo se baviti malo kasnije. Pošto nemamo mogućnost da služimo svim ljudima, naš proizvod treba da zadrži fokus na onim gupama sa kojima možemo da postignemo svoje ciljeve. Zbog toga je preporučljivo da broj segmenata bude što manji ali u isto vreme moramo biti sigurni da nismo zapostavili neku grupu koja bi mogla da doprinese ostvarenju cilja vaše kampanje.

Slika br. 6 Segmentacija ciljne grupe

PRIMER: Izesna NVO upravlja portalom AktivirajSe.Info već par godina. Njen cij je da se podigne nivo aktivizma među srednjoškolcima, da on bude sistematičniji i efikasniji, tako što će se omladinske organizacije i njihovi programi povezati sa učenicima srednjih škola i njihovim željama u vezi sa ličnim razvojem, uz pomoć posebne baze podataka. Da bi postigla svoje ciljeve, organizacija mora da izvrši segmentaciju na nači koji je predstavljen na slici br. 6.

Opišite ukratko svaki segment

Nakon definisanja i imenovanja svih korisnika, zapišite kratak opis svakog od njih i fokusirajte se samo na opis osnovnih karakteristika po kojima se razlikuju od drugih korisnika. Sledeća grupa pitanja može da služi kao početna tačka u procesu opisivanja, a u dogovoru sa svojim timom možete dodati na listu i druga pitanja koja su u vezi sa idejom vašeg projekta, a koja mogu da vam pomognu da opišete svoje korisnike detaljnije:

  • Koliko su stari?
  • Kako su obrazovani?
  • Koja su njihova ubeđenja i vrednosti?
  • Na koji način komuniciraju i dobijaju informacije?
  • Gde se nalaze?
  • Kako su situirani?

Budite svesni da je većina odgovora na ova pitanja i dalje vaša pretpostavka i da moramo da ih dokažemo nekom vrstom istraživanja kroz direktan kontakt sa osobama iz različitih grupa korisnika i da nakon toga ispravimo opise grupa.

Rangirajte segmente vaše ciljne grupe po prioritetu.

Posle podele na segmente, najvažnije je rangiranje korisnika po prioritetu (prema veličini, uticaju vrednosti, profitu ili trošku, uticaju itd.) i odlučivanje o tome kojim korisnicima ćemo pružiti usluge na početku, a koje ćemo uslužiti kasnije, pri čemu će korisnicima sa najvećim prioritetom biti pružena najbolja moguća usluga. Ne moramo da pružimo uslugu svakom segmentu, već počinjemo od segmenta kom je pripisano najviše vrednosti. Rangirajte ih ocenama od 10 naniže, gde je korisnik sa ocenom 10 onaj sa najvećim prioritetom. Na kraju ovog koraka trebalo bi da svi segmenti/korisnici vašeg pojekta budu rangirani po prioritetu i detaljno opisani.