Od procesa segmentacije jasno je da svaki korisnik ima svoje potrebe/zahteve kada su vrednosti u pitanju. Zbog toga svaki korisnik zahteva posebnu vrednost koja će mu pomoći da reši svoje probleme ili dobije neku korist.

Vrednost se često pogrešno tumači kao cena. Vrednost i cena nisu isto ali su povezane. Neki proizvod ili usluga ima različitu vrednost za različite korisnike u skladu sa njihovim trenutnim situacijama ili potrebama. Na primer, radionica za profesionalnu orijentaciju koja ima za cilj da osnaži srednjoškolce i informiše ih o tome kako da donose najbolje oduke u vezi sa izborom karijere ima određenu cenu koja je ista za sve učenike. Međutim, ona ima mnogo veću vrednost za učenike četvrtog razreda koji još uvek nisu odlučili na koji će se fakultet upisati iako je do tada ostalo samo 4 meseca, nego za učenike trećeg razreda koji imaju dovoljno vremena za donošenje ove odluke.

Dakle treba da kreiramo vrednost koja će rešiti problem našeg korisnika i pomoći mu da postigne svoje ciljeve. Da bismo to učinili, potrebno je da prvo razumemo svoje korisnike.

Izvori:

Canvas model ponuđenih vrednosti – objašnjenje: http://bit.ly/2xym6yP
Canvas model ponuđenih vrednosti – download: http://bit.ly/2xyH5l6

Definišite Canvas model ponuđenih vrednosti

  • Potrebno je da se stavimo u njihovu ulogu, pogledamo život iz njihove perspektive i pokušamo da shvatimo koje su njihove navike, lične vrednosti ili izazovi sa kojima se susreću;
  • Iz perspektive vašeg projekta, dok ste u njihovoj ulozi, pokušajte da nabrojite sve zadatke koje vaš korisnik treba da obavi;
  • Dok obavljate te zadatke kao vaš korisnik, pokušajte da zamislite rezultate ili konkretne koristi. Ukratko opišite sve rezultate koje vaš korisnik iz toga teži da dobije;
  • U isto vreme vaš korisnik pokušava da izbegne određene rizike ili prepreke, kako bi sprečio potencijalno loš ishod. Ukratko opišite sve probleme sa kojima se suočava vaš korisnik;
  • Napravite listu svih rezultata koje vaš korisnik može da dobije uz vašu pomoć i rangirajte ih po prioritetu;
  • Napravite listu svih problema koje vaš korisnik može da izbegne uz vašu pomoć i rangirajte ih po prioritetu;
  • Transformišite listu rezultata u listu kreatora rezultata kroz vaš projekat. To ćete uraditi tako što ćete ukratko opisati na koji način vaš projekat kreira rezultate koji su potrebni vašem korisniku;
  • Transformišite listu problema u listu rešenja problema kroz vaš projekat. To ćete uraditi tako što ćete ukratko opisati na koji način vaš projekat rešava probleme sa kojima se vaš korisnik suočava.

Na ovaj način ste kreirali predlog vrednosti koje nudite svojim korisnicima (slika br. 7)..

Slika br. 7 Canvas model ponuđenih vrednosti

Primer Canvas modela ponuđenih vrednosti:

Alison je učenica srednje škole i ide u 4. razred. Ove godine treba da upiše neki fakultet kako bi stvorila uspešnu karijeru. Alison je neodlučna u vezi sa svojom karijerom. Nije sigurna šta je najbolje za nju, a istovremeno oseća veliki pritisak od roditelja i društva da mora da donese „pravu odluku“..

 

Njen zadatak je: Treba da odluči na koji će se fakultet upisati ove godine;
Njen problem je: Može da donese pogrešnu odluku koja će na kraju dovesti do toga da njen život bude veoma težak. Takođe, njeni priatelji i porodica će biti razočarani;
Njen rezultat je: Pronaći će pravi fakultet za sebe i to će joj pomoći da izgradi uspešnu karijeru;
Proizvod organizacije je: Radionica za profesionalnu orijentaciju;
Rešenje problema je: Pomoći će joj tako što će je osnažiti i informisati dovoljno da može da donese „pravu“ i nezavisnu odluku zbog koje se neće pokajati;
Kreator rezultata:Ona će biti sigurna da je fakultet koji je izabrala u skladu sa njenim sposobnostima, veštinama i interesovanjima, što će joj omogućiti da brzo i lako napreduje u karijeri.

Kasnije ćete osmisliti poruke za komunikaciju sa korisnicima, a sada je pravo vreme za kratak i jasan govor zasnovan na ponuđenim vrednostima.

Koristićemo ono što smo do sada uradili u ovom poglavlju i sve to transformisati u jasne i motivacione rečenice o vrednostima koje nudite svojim korinicima. To je zapravo ponuđena vrednost za svaki segment vaše ciljne grupe, što je osnova za sve poruke koje ćemo kreirati kasnije.

Koristićemo sledeće obrasce ponuđenih vrednosti:

Naš __ Projekat__
pomaže __korisniku__
koji želi da __zadaci koje treba da obavi__
kroz __glagol (umanjiti, izbeći, srečiti…)__problem korisnika__
i __glagol (poboljšati, omogućiti, …)__rezultat__
(Za razliku __ konkurentske ponuđene vredosti__.)

Kada kreirate ponudu vrednosti za svoje korisnike, imajte u vidu neke od najvažnijih elemenata kao što su dostupnost, performanse, smanjenje rizika, novina, prilagodljivost, efikasnost, bezbednost, pogodnost/korisnost, status, smanjenje troškova, dizajn i cena. Kada uradite ovo za svakog korisnika i svaki zadatak, kreirali ste ponudu vrednosti za vaš projekat.

Pre vežbe

Posle vežbe