Sama srž vaše komunikacije jeste poruka koju hoćete da podelite. Ona vas vodi do krajnjeg cilja digitalne komunikacije: preobraćenje vaših pratilaca u vašu podršku (slika br. 8).

Na osnovu misije i vizije vaše organizacije i projekta odredili smo ključne segmente i definisali ključne vednosti za svaki od njih. Da bismo dobili jasniju širu sliku i da bismo mogli da uspostavimo konverzaciju preko društvenih medija koja vodi ka preobraćenju pratilaca u aktiviste i donore, moramo da osmislimo odličnu priču kao osnovu komuniciranja pravih poruka i da započnemo konverzaciju i uključvanje. Pročitajte „Širu sliku“ digitalne komunikacije na sledećim grafikonima odozdo na gore.

Slika br. 8 Šira slika svrhe digitalne komunikacije organizacije